Корзина
Сертификаты

Сертификаты (2)

Копие на OHSAS 18001/2007-ПРОЕКТ Здравословен труд за повишена производителност

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0075

„Здравословен труд за повишена производителност”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

Във връзка с изпълнението на Договор № ESF-2302-06-11001 „Здравословен труд за повишена производителност”с бенефициент:  Пен Силует“ ООДсе постигнаха следните резултати:

 

1. Закупена и монтирана единна канална климатична система, която допринесе за подобряване на средата в работните помещения.

2. Извърши се „ Анализ на стоянието и проектиране на трудовата дейност“ в „Пен Силует“ ООД, чрез който се подобриха здравословните и безопасни условия на труд.

3. Разработи се и се внедри Система за управление на здравето и безопасността при работапо международен стандарт за безопасни условия на работа  OHSAS 18001/2007 във връзка с въвеждане на ново оборудване.

4. Осъществи се сертифициране по международен стандарт за безопасни условия на работа  OHSAS 18001/2007.

 

Реализацията на проекта допринесе за намаляване и елеминиране на риска за служителите. Чрез внедряването на Системата за управление на здравето и безопасността при работапо международен стандарт за безопасни условия на работа  OHSAS 18001/2007, „Пен Силует“ ООД декларира своята политика за здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.


Read more...
Subscribe to this RSS feed
30 години Пен Силует

Log In or Register