My Cart

Копие на OHSAS 18001/2007-ПРОЕКТ Здравословен труд за повишена производителност

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0075

„Здравословен труд за повишена производителност”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

Във връзка с изпълнението на Договор № ESF-2302-06-11001 „Здравословен труд за повишена производителност”с бенефициент:  Пен Силует“ ООДсе постигнаха следните резултати:

 

1. Закупена и монтирана единна канална климатична система, която допринесе за подобряване на средата в работните помещения.

2. Извърши се „ Анализ на стоянието и проектиране на трудовата дейност“ в „Пен Силует“ ООД, чрез който се подобриха здравословните и безопасни условия на труд.

3. Разработи се и се внедри Система за управление на здравето и безопасността при работапо международен стандарт за безопасни условия на работа  OHSAS 18001/2007 във връзка с въвеждане на ново оборудване.

4. Осъществи се сертифициране по международен стандарт за безопасни условия на работа  OHSAS 18001/2007.

 

Реализацията на проекта допринесе за намаляване и елеминиране на риска за служителите. Чрез внедряването на Системата за управление на здравето и безопасността при работапо международен стандарт за безопасни условия на работа  OHSAS 18001/2007, „Пен Силует“ ООД декларира своята политика за здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.


Read more...

Returns and Returns on Purchased Goods

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ДОВЕРИХТЕ НА

 ПЕН СИЛУЕТ ООД

WWW.PENSILUET. COM

Shop.pensiluet.com

ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ НА ЗАКУПЕНА СТОКА


В  случай на отказ от страна на потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то потребителя

 заплаща доставката и връщането на съответната стока.

 

Потребителят има право да върне поръчана стока в срок от 7 календарни дни от датата на получаването. Стоката следва да бъде върната в същият вид, в който е получена. При връщане потребителя се съгласява да поеме всички разходи свързани с  връщането на стоката.

Общи условия           :

Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, които не са включени в тази цена и са свързани с нейната доставка. Потребителят се задължава да заплати разходите за доставка в случаите, в които са уточнени посредством уговаряне между Представител на електронния магазин www.pensiluet.com/shop.pensiluet.com и Потребителя.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.pensiluet.com/shop.pensiluet.com и Потребителя.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При

предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Доставчикът се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата част на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или - приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в съответния град.

 

 

              Причини за връщане или замяна

Вашият адрес:

Име:.................................................................................................

Град:................................................................................................


     1 Много голям размер

  
   4 Закъсняла доставка


Ул......................................................................................................

 

 

........................................................................................................ ...


    2 Много малък размер

  
   5 Изпратен погрешен продукт

 


Мобилен телефон:

 

    3 Проблем с качеството

 

 

 

    6 Повредена стока

Описание на продукта:            

 

 

 

Адрес за доставка:

Пен Силует ООД

гр.Пловдив

 

 

Ул. „Брезовско шосе“ №145

Мобилен: 0878 367395; 0878 949774:

Тел: 032 969601

Read more...

Rental rules for clothing.

При наличие на костюм, се оставя гаранция, която зависи от вида на костюма. Гаранцията може да бъде от 30.00лв до 250.00лв.

При връщане на костюма без повреди или петна, гаранцията Ви се възстановява.

Наема на костюмите зависи от вида на костюма и варира от 30.00лв до 150.00лв.

Цената на наема е за 24.00 часа и не включва транспортни разходи.

Read more...
Subscribe to this RSS feed
30 години Пен Силует

Log In or Register